Leveringsvoorwaarden

1. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van LED Scooter B.V. zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing, het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze verkoopvoorwaarden aanvaardt.

Van het in deze verkoopwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door LED Scooter B.V. worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Alle rechten en aanspraken, zoals deze verkoopvoorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van door LED Scooter B.V. worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door LED Scooter B.V. ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Deze verkoopvoorwaarden respecteren de rechten van de consument die voort vloeien uit de wet(of de verkoop overeenkomst).

2.Aanbiedingen/Overeenkomsten

Alle aanbiedingen van LED Scooter B.V. zijn vrijblijvend en LED Scooter B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van(wettelijke)voorschriften noodzakelijk is.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door LED Scooter B.V.

LED Scooter B.V. is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt LED Scooter B.V. dit mee binnen tien(10)werkdagen na ontvangst van de bestelling.

LED Scooter B.V. heeft het recht de aankoop binnen 10 werkdagen te annuleren, de klant zal in dit geval het eventueel overgemaakte bedrag op zijn of haar rekening retour ontvangen.

LED Scooter B.V. zal alleen bestellingen met een geldig afleveradres accepteren.
 
Voor alle prijzen vermeld op onze website geldt onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

3.Bezorging

Alle LED Scooter B.V. artikelen worden doorgaans geleverd binnen 10 werkdagen na ontvangst van betaling(met uitzondering van de feestdagen).

U krijgt per omgaande een bevestiging van de geplaatste order.

In incidentele gevallen kan het soms voorkomen dat de bestelde brommer of scooter niet binnen deze tijd geleverd kan worden. Dit vanwege drukte of een ontoereikende voorraad bij de importeur. In dat geval krijgt u zo spoedig mogelijk per email bericht en houdt LED Scooter B.V. uw bestelling aan. Uiteraard doen wij er alles aan om de levertijd toch zo kort mogelijk te houden. Indien wij uiteindelijk niet in staat zijn om binnen 12 weken te leveren dan kan de koop worden ontbonden.

De door LED Scooter B.V. opgegeven levertijden zijn slechts indicatief.

Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schade vergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat.

U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

4.Prijzen en Betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief btw 21% en exclusief handeling en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 

5.Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over indien het product betaald is aan LED Scooter B.V., het risico ter zake van de producten gaat reeds in op het moment van aflevering.

6.Eigendomsrechten

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door LED Scooter B.V. geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

LED Scooter B.V. garandeert niet dat de aan u geleverde producten inbreuk maken op enige(ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

7. herroepingsrecht

Na het accepteren van onze verkoop voorwaarden kunt u geen beroep doen op uw herroepingsrecht.

Dit in verband met het feit dat onze producten afschrijvingsonderhevig zijn en wij in het geval van terugname uw product niet meer als nieuw kunnen beschouwen doordat er aan het kenteken een datum gekoppeld zit en wij in dat geval een in gebruik genomen product moeten terugnemen.

8. Product aansprakelijkheid

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomsten beantwoorden. 
Na ondertekening van de aflevering factuur kan er geen aanspraak meer worden gemaakt over elke vorm van schade die u in een later stadium tegenkomt.

9. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminken, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolgen van het gebruik van internet of enige andere middelen van communicatie in het verkeer tussen u en LED Scooter B.V., dan wel tussen LED Scooter B.V. en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en LED Scooter B.V., is LED Scooter B.V. niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door LED Scooter B.V.. De communicatie tussen LED Scooter B.V. en de klant zal voornamelijk via e-mail en telefoon plaatsvinden.

10. Persoonsgegevens

LED Scooter B.V. respecteert en beschermd u privacy. Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons veilig. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons bedrijf hebt en alle persoonlijke informatie die u ons geeft wordt met de grootst mogelijke zorg en vertrouwelijk behandeld.

LED Scooter B.V. verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden.

11. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft LED Scooter B.V. in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat LED Scooter B.V. gehouden is tot enige schade vergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maarstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht word verstaan iedere tekortkoming welke niet aan LED Scooter B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

12. Verantwoordelijkheid en beperking van aansprakelijkheid

LED Scooter B.V. kan niet waarborgen dat de site van LED Scooter B.V. ononderbroken of foutloos zal functioneren.

13.Toepasselijk recht en bevoegde rechten

Op alle rechten,verplichtingen,aanbiedingen,bestellingen en overeenkomsten waarop deze verkoopvoorwaarden,is uitsluitend Nederlands recht en in bepaalde gevallen het Europees recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

14.Garantie

Onder de garantie valt het motorisch en electronisch gedeelte van de scooter.

Uitgesloten van garantie zijn banden, accu’s, kapwerk en lampjes, bij ontvangst van uw product controleert u de goederen.

Na ontvangst van de goederen kan LED Scooter B.V. niet meer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schades en/of gebreken.

U dient zich te houden aan de onderhoudsbeurten die door LED Scooter B.V. zijn

De garantie vervalt als er aan het product door derden spullen worden gedemonteerd, gerepareerd of zelf wordt gesleuteld of opvoert.

LED Scooter B.V. is niet verantwoordelijk voor opgevoerde producten en bekeuringen, schades en letselschade.

Bij een probleem aan uw scooter dient u tijdig contact met LED Scooter B.V. op te nemen, zodat gekeken kan worden voor een passende oplossing.

Maak tijdig een afspraak voor een onderhoudsbeurt hier bent u zelf verantwoordelijk voor.
Geen onderhoud is geen garantie.

LED Scooter B.V. geeft u op elk product de standaard fabrieksgarantie.

U koopt een nieuw product en daar zit 3 jaar motorische en elektronische fabrieksgarantie.